دری | English

پنج‌شنبه 13 سلواغه 1401  |  02 فبروری 2023  |  11 رجب 1444

Logo imageموږ سره اړیکه ونیسئ

دلشاد سلما

د امتیاز خاونده
salma@sabacent.org
+93785742593


محمد شاه عمری

د خپرونو مسئول
mohammadomary@sabacent.org
+93790054215


د بازارموندنې ډیپارتمنټ

marketing@sabacent.org
+937703141414