دری | English

چهارشنبه 08 چنګاښ 1401  |  29 جون 2022  |  29 ذوالقعده 1443

Logo image

ورځني خبرونه


Cinque Terre

له دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئ


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

له دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئله دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئله دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئله دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئله دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئله دیدنګار څخه هر ډول بهرني هارډ ډرایو واخلئ

.
Cinque Terre

د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات به تر ۲۰۳۰ کال پورې د نړیوال فضایي سټیشن ملاتړ ته دوام ورکړي

.
Cinque Terre

آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو آی فون په چین کې د دوهمې میاشتې لپاره په پرله پسې توګه ترټولو غوره پلورل شوی تلیفون شو

.
Cinque Terre

د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي د هند د عدم اعتماد تنظیم کونکي د اپ سټور تادیې سیسټم په اړه تحقیقات پیل کړي

.
Cinque Terre

د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب د سور اسمان پاراډوکس؛ د بهرنی ژوند معما ته ځواب

.
Cinque Terre

ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي


یک‌شنبه 12 مرغومی 1400

ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي ساینس پوهان غواړي پلوټو بیا یوه سیاره شي

.