دری | English

چهارشنبه 29 وری 1403  |  17 اپریل 2024  |  08 شوال 1445

Logo imageموږ سره اړیکه ونیسئ

دلشاد سلما

د امتیاز خاونده
salma@sabacent.org
+93785742593


محمد شاه عمری

د خپرونو مسئول
mohammadomary@sabacent.org
+93790054215


د بازارموندنې ډیپارتمنټ

marketing@sabacent.org
+937703141414